Біодизельне паливо

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові, вік
Стаматі Христина Ігорівна
2. Контактний телефон, мейл

3. Місце проживання, регіон
м. Вінниця
4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
ДНЗ «Вище професійне училище № 7
5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо

6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Біодизельне паливо
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Енергетика
8. Основні терміни (ключові слова)
Біодизельне паливо
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Одним із найбільш застосовуваних видів альтернативного палива є біодизельне.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Мікропольові досліди проводили в науково-дослідному господарстві інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН на ріпаку озимому сорту Сенатор Люкс. Площі ділянок 10 м2, повторюваність досліджень п’ятикратна. Обробляли насіння ІОК і ПЕГ та сходи ХМХ і ПЕГ одноразово за допомогою ранцевого обприскувача. Контрольні рослини обприскували водопровідною водою.
Загальний вміст олії в насінні визначали шляхом екстракції в апараті Сокслета. В якості органічного розчинника використовували петролейний ефір з температурою кипіння 40-650С.
Кількісний вміст та якісний склад насичених і ненасичених жирних кислот визначали методом газорідинної хроматографії на хроматографі “Хром-5” (Чехія). Умови хроматогра-фування: скляні колонки, заповнені сорбентом Хромосорб WAW 100-120 meshі з нанесеною сумішшю стаціонарних фаз SP-2300 2% SP-2310 3%. Швидкість проходження газу 50 мл/хв, газ-носій азот. Температура колонки – 2000С, випаровувача – 2300С, полум’яно-іонізаційного детектора – 2400С.
Результати проведених нами досліджень свідчать про зростання урожайності ріпаку 322 г/м2, яка відбувається за рахунок збільшення кількості стручків на рослині 159 (таб. 1).
Провівши аналіз вмісту жирних кислот в олії ріпаку сорту Сенатор Люкс за дії регуляторів росту встановлено, що при обробці насіння ІОК і ПЕГ та при застосуванні ХМХ і ПЕГ на сходах відбувалося достовірне зростання вмісту ерукової та лінолевої кислот. (таб. 2).
Встановлено, що препарати впливали на вміст олії в насінні ріпаку. При обробці насі-ння ІОК і ПЕГ та сходів ХМХ і ПЕГ вміст олії становить *45,80,04%, що зумовлює зростання на 2,1% у порівнянні з контролем 43,70,06%.
Провівши порівняльний аналіз теплоти згоряння згаданих жирних кислот встановлено, що більш енергоємною є ерукова кислота. (таб. 3).
Отже, регулятори росту рослин з різним напрямком дії хлормекватхлорид та індолілоцтова кислота з використанням поліетиленгліколю збільшували продуктивність культури, вміст олії в насінні та покращували показники енергоємності біодизильного пального отриманого з насіння рослин ріпаку озимого сорту Сенатор Люкс.
Слід визнати перспективним створення високоерукових сортів ріпаку з метою виробництва біодизелю.
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Новий вид палива
12. Вкажіть очікувані області застосування
Енергетика
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Екологічний та економічний
14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
Україна
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?

16. Ступінь опрацювання розробки
Технологія
17. Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)

18. Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті “Фабрика ідей”?
Впровадження

Теги: