Туковий апарат для локального внесення біологічно активних добрив в органічному землеробстві

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові, вік
Морозов Олександр Сергійович
6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
«Туковий апарат для локального внесення біологічно активних добрив в органічному землеробстві»
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Сільське господарство
8. Основні терміни (ключові слова)
Туковий апарат
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Для досягнення високих результатів, в сільськогосподарському виробництві, система органічного землеробства передбачає застосування локального внесення біологічно активних добрив (БАД).
Відомі пристрої і обладнання не здатні забезпечити якісне локальне внесення БАД під просапні культури та їх підживленні за прийнятних техніко-економічних показників. Тому розробка туковисівного апарату для локального внесення БАД є актуальним і своєчасним питанням для сільського господарства України.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Пошукові експерименти показали, що домінуючий вплив на надійність технологічного процесу здійснює не тільки спосіб висіву добрив та конструкція висівного апарата, а і фізико-механічні властивості добрив. Оскільки ці властивості змінюються в широких межах наприклад вологість БАД змінюється від 12% до 50% то надійність виконання технологічного процесу порушується і тим самим робота тукового апарата для локального внесення добрив припиняється.
Із цього слідує, що для забезпечення стабільності технологічного процесу висіву добрив конструкція туковисівного апарата повинна забезпечувати надійність його роботи, а коефіцієнт варіації нерівномірності подачі добрив повинен бути мінімальним.
Експериментальна установка для локального внесення БАД забезпечує підвищення продуктивності та надійності роботи агрегату для локального внесення добрив, як сипких, так і гранульованих. Це вирішується тим, що апарат для локального внесення БАД який містить бункер, два дозатори з ексцентриковим ротором, два тукопроводи, привід дозаторів, висівні робочі органи, відрізняється тим, що додатково обладнаний нагнітаючим шнеком, гвинтова навивка однієї частини якого протилежно направлена гвинтовій навивці іншої частини, горизонтальною мішалкою, при чому нагнітаючий шнек та горизонтальна мішалка приводяться у рух від приводу дозаторів; ексцентриковий дозатор має пластини, що можуть вільно переміщуватись в радіальному напрямку і додатково обладнаний копіром, з яким пластини контактують своїм внутрішнім торцем. Функціональна схема тукового апарата для локального внесення БАД зображено на рисунках у додатку 1.
Виконання апарату для локального внесення БАД з використанням двох дозаторів з ексцентриковим ротором дозволяє вдвічі збільшити продуктивність апарату.
Запропоновані зміни конструкції апарату для локального внесення БАД дозволяють ефективно вирішити поставлені задачі, не потребуючи при цьому надмірних капіталовкладень.
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Результати науково-дослідницької роботи свідчать про можливість отримання сталих високих врожаїв сільськогосподарських культур на основі використання чинних вітчизняних індустріальних технологій з введенням технологічних операцій, зокрема локальне внесення БАД спеціальними туковими апаратами з одночасним зменшенням негативного впливу на довкілля, в тому числі частковим відновленням родючості грунтів.
12. Вкажіть очікувані області застосування
Сільське господарство
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Екологічний та науковий ефект
14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
Україна
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
-
16. Ступінь опрацювання розробки
модель
17. Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)

18. Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті “Фабрика ідей”?
Просування винаходу

Теги: